Home

Adatmozgató utasítások

Adatmozgató utasítások MOV: A MOV utasításnak két operandusa van. Adatot másol át a forrás operandusból a cél operandusba. Az utasítás szintaxisa: MOV cél, forrás A cél operandus tartalma felül íródik, míg a forrás operandus értéke nem változik (A C nyelvben ismert cél = forrás művelet megfelelője) Az adatmozgató utasítások egy, vagy több byte átvitelére alkalmasak. RISC processzoroknál külön byte-os és külön szavas adatmozgató utasítások vannak, míg összetett utasításkészletû processzorok esetében, ahol az utasításhossz nem állandó, magában az utasításban kell megadni az átvinni kívánt adat méretét Adatkiterjesztő utasítások. cbw utasítás (convert byte to word) cwd utasítás (convert word to double) cwde utasítás (convert extended word to double) cdq utasítás (convert double to quadro) movsx céloperandus, forrásoperandus utasítás. movzx céloperandus, forrásoperandus utasítás. Adatkonverziók Általános adatmozgató utasítások. I/O adat mozgatási utasítások. Címkezelő utasítások. Verem kezelő utasítások. Bináris aritmetikai utasítások. Decimális és ASCII alapú aritmetikai utasítások. Aritmetikai konverziók. Logikai utasítások. Léptető és forgató utasítások. Sztring kezelő utasítások Adatmozgató utasítások 2. lecke Ismételjük át az utasítások nevét és hatását! MOVE: MOV ( 021 ) MOVE NOT: MVN ( 022 ) DOUBLE MOVE: MOVL ( 498 ) DOUBLE MOVE NOT: MVNL ( 499 ) MOVE BIT: MOVB ( 082 ) MOVE DIGIT: MOVD ( 083 ) MULTIPLE BIT TRANSFER: XFRB ( 062 ) BLOCK TRANSFER: XFER ( 070 ) BLOCK SET: BSET ( 071 ) DATA EXCHANGE: XCHG.

logikai utasítások (ÉS, VAGY, NEM), adatmozgató utasítások, bitműveletek, stb. A processzor az adatokat beolvassa a memóriából, végrehajt-ja rajtuk az utasítás(ok) által előírt műveletet, majd az eredményt visszaírja a memóriába Adatmozgató utasítások Diádikus műveletek Monádikus műveletek Összehasonlító és feltételes elágazó utasítások Eljáráshívó utasítások Ciklusutasítások Beviteli/kiviteli utasítások Vezérlési folyama EFOP-3.5.1-16-2017-00017 NYE-DUÁL- Új utakon a duális felsőoktatással a Nyíregyházi Egyetemen, az Északkelet-Magyarországi térség felemelkedéséér

A MOS Technology 6502 egy 8 bites mikroprocesszor, amelyet Chuck Peddle és Bill Mensch amerikai mérnökök terveztek a MOS Technology számára 1975-ben. Megjelenésekor ez volt a legolcsóbb teljes értékű mikroprocesszor a piacon: az ára csak egyhatoda volt az olyan nagy cégek termékeinek, mint a Motorola vagy az Intel.Mindamellett a funkcionalitásban nem maradt el a konkurens. A Peri nyelvben ugyanis általános szabály, hogy az inv nélküli utasítások - amennyiben adatmozgató utasítások - mindig KIOLVASNAK, míg az inv-es változatok BEÍRNAK valamit az adott változóba! Vagy íme egy másik példa az inv-re Az adatmozgató utasítások közé tartoznak az úgynevezett periféria utasítások is. Ezek történhetnek programozott átvitellel - karakterenként, figyelmet fordítva a periféria állapotára (karakter átvihetõsége) - , megszakításos rendszerrel - aholis a periféria kezdeményezi az átvitelt (szintén karakterenkénti átvitel. A folyamatirányító berendezések teljes strukturális változáson mentek át az utóbbi évtizedekben az analóg technikát szinte teljes mértékben a digitális technika váltotta fel; a tisztán hardver megoldások helyett a szoftver jelentősége került túlsúlyba; a centralizált kábelezés helyébe a helyi informatikai hálózat került; a központi feldolgozást az elosztott.

Processzorok működési elvei: Negyedik fejeze

Az memória referenciás adatmozgató utasítások mnemonikja többnyire: vagy MOV cél, forrás LOAD cél, forrás A stack kezelő utasítások is ide sorolhatók: PUSH forrás POP cél a stack tetejére ír a stack tetejéről olvas Az I/O utasítások mnemonikja: IN cél, forrás OUT cél, forrás beolvas a perifériából kiír a. • Adatmozgató utasítások • Adatmemória és regiszterek között • Programmemória és regiszterek között • I/O-k és regiszterek között • Bit szintű utasítások • Eltolás, forgatás, alsó és felső 4 bit felcserélése • SREG, I/O, Rr regiszetrek bitjeinek törlése, beírása • MCU vezérlé Adatmozgató utasítások, ugró utasítások, aritmetikai és logikai utasítások. Címzési módok és direktívák. Egyszerű architektúra utasításkészlete. FIFO, LIFO memóriaszervezés. Verem memória, hardver szoftver megvalósítás. Szubrutin fogalma, feltétel nélküli és feltételes szubrutinhívó és visszatérő utasítások

Adatmozgató utasítások (regiszter -memória ) Ugró utasítások, abszolút-relativ I/O port kezelés, Megszakítás kezelés stb. Operációs rendszerek. 2013.03.16. Az adatmozgató utasítások a CPU regiszterek egymás közötti, valamint a CPU regiszterek és a külső memória közötti adatmozgatásokat végzik. Minden adatmozgató utasítás esetén meg kell adni a forrás és a cél operandust. A forráshely tartalmát az adatmozgató utasítások nem változtatják meg - Adatmozgató utasítások - Aritmetikai utasítások (+, -, összehasonlítás) - Logikai utasítások (AND, OR, XOR, bittesztelés) - Léptetési, forgatási és csere utasítások - Programvezérlési utasítások •Operandusok: két regiszter vagy regiszter és 8 bites konstans •Abszolút és regiszter indirekt címzési módo • adatmozgató utasítások; • aritmetikai utasítások; • logikai utasítások; • vezérlésátadó (elágazási ) utasítások; • egyéb (pl. bitm őveletek, bittesztel ı utasítások, vezérlési utasítások). Egy-egy utasítás a m őveletet leíró névkódból (mnemonikból) és operandusból áll ( Assembly programozás)

SZámítógép ARchitektúra jegyzet 2005/I. (Bartók Tamás / Szerda 16:00-17:00) 5. gyakorlat - 2005. 10. 12. A fordítás lépései >tasm hello.asm >tlink hello Aki lusta beírni, az töltse le ezt a fájlt. Adatmozgató utasítások 0,1 vagy kétcímes utasítások, 14 címzési mód: regiszter indirekt; regiszter direkt; PC-relatív; abszolút; közvetlen (immediate) beleértett (implied) Nagymértékben ortogonális, 56 elemű, 0,1 vagy kétcímes utasításkészlet; főbb utasítástípusok: Adatmozgató utasítások; Bináris aritmetikai műveletek; Decimális. adatmozgató utasítások (mov) fixpontos aritmetikai utasítások (add, sub) decimális utasítások (daa, (das)) logikai utasítások (and, or, not) hasonlító utasítások (cmp) lépteto utasítások (˝ shl, rol) bit és byte kezelo utasítások (˝ bt, sets) feltételes és feltétel nélküli vezérlésátadó utasítások (jmp, jne.

10. fejezet - Assembly utasítások

ASSEMBLY PROGRAMOZÁS AJÁNLOTT IRODALOM 1)Pethő Ádám: Assembly alapismeretek 1. kötet, Számalk, Budapest, 1992 2)Peter Norton-John Socha: Az IBM PC Assembly nyelv Bites utasítások: adott bit törlése, egybe állítása, a következő utasítás átlépése, ha a vizsgált bit nulla vagy egy. Adatmozgató utasítások: fájlregiszterek és a W regiszter közötti adatcserét tesznek lehetővé. Programvezérlő utasítások: Ezek közül a fontosak a szubrutinokat kezelő utasítások. Pl.: CALL, RETUR

A processzor-utasítások csoportosítás

Adatmozgató utasítások forrás-cél szerinti csoportosítása. Az adatmozgatás vonatkozhat egy adatra, vagy egy adat blokkra, az utóbbiakat blokkmozgató, tömb kezelő ill. string kezelő utasításoknak nevezzük 7 2 A 8051/8031-es típusú mikrokontroller hardverkialakítása A mikrokontroller egy mikroprocesszor m űveletvégz ő egységéb ől és kib ővített hardverrészekb ől áll Forgatási (rotate) utasítások Programvezérlési utasítások ‐ Szubrutinhívás Programvezérlési utasítások ‐ Megszakításkezelés Programvezérlési utasítások ‐ Ugrás Operandusok Adatmozgató utasítások Művelet Címke Flag‐ek A MiniRISC processzor utasításkészlete DB konstans0[, konstans1, ] ORG memóriací ~ i utasítások = Adatmozgató utasítások Az utasításkészletnek azok az utasításai, amellyel a tárolók között lehet mozgatni, másolni az adatokat: - memória, regiszter (MOVE) - memória, háttértárolók, perifériák (IN, OUT) - regiszter, verem (POP, PUSH). Általában az utasításkészletben megkülönböztetik:. Adatmozgató utasítások. Az adatmozgató utasítások adatokat visznek át: - a CPU regiszterei között - a CPU valamely regisztere és a memória között (memória referenciás utasítások) - a CPU valamely regisztere és a periféria között (I/O utasítások) Adatmozgató utasítások forrás-cél szerinti csoportosítás

Adatmozgató utasítások, ugró utasítások, aritmetikai és logikai utasítások. Címzési módok, makrók és direktívák. Egyszerű mikroprocesszor utasításkészlete. FIFO, FILO memóriaszervezés. Stack memória, hardver szoftver megvalósítás. Szubrutin fogalma, feltétel nélküli és feltételes szubrutinhívó és RET utasítások Adatelhelyezési utasítások, címzési módok, adatmozgató utasítások, elemi BIOS és DOS funkciók. A PTR direktíva. Az xlatb utasítás. Az EQU és az = direktívák. 3 - Adatmozgató utasítások - Programvezérlési utasítások - Konstans méret kiterjesztés (IMM) - Lebegőpontos műveletek (FPU használata esetén) - Privilegizált utasítások (MMU használata esetén) •.

Adatmozgató utasítások 1

HEFOP 3.3.1-P-2004-06-0071/1. 25 Utasítás-típusok csoportosítása az elvégzendő művelet jellege szerint Adatmozgató utasítások Számítási műveletek Aritmetikai műveletek Logikai (bitenként értelmezett) műveletek BCD aritmetika Szövegműveletek Összehasonlító és elágazás-kezelő utasítások Ciklusvezérlés. Az utasítások ezután használhatják is a neveket, támogatva a kód öndokumentálását. A kódban minden szubrutin nevét a belépési ponttal azonosítják, így azok nevükkel hívhatók. A címkék ugró utasítások céljai lehetnek, és bevezetésük előtt is használhatók

A táblázatban bemutatotthoz hasonló hibák elkerülésére a BSF PORT,7 és BSF PORT,6 bitmódosító utasítások helyett a MOVLW 1100 0000 és MOVWF PORT adatmozgató utasítások használata ajánlott. Az olvasó-módosító-író (Read-Modify-Write, R-M-W) utasítások a nyitott Drain-ű kimenetek esetében még több bonyodalmat. A CPU minden számhoz egy parancsot rendel. Ezek lehetnek alapműveletek, bitműveletek vagy akár adatmozgató utasítások. Az egymás után következő parancsokat sorban lefuttatja. 32 bites processzor 32 bites számokkal dolgozik, 64 bites processzor képes egyszerre 64 bitnyi számot is beolvasni a cím és adat buszain A PIC24 család adatmozgató utasításai között vannak kétszavas (32 bites) adatmozgató utasítások is. Az adatmozgatás történhet regiszterpárok között, valamint egy regiszterpár és egy regiszterrel indirekten címzett forrás (vagy cél) között Számítógép architektúrák Számítógépek felépítése Digitális adatábrázolás Digitális logikai szint Mikroarchitektúra szint Gépi utasítás szin

Számítógép-architektúra - Wikipédi

Adatmozgató utasítások . Ebbe a csoportba három utasítás tartozik: a két regiszter közti (RR), a regiszter és memória közti (RM) illetve a két memóriaterület közti (MM) adatmozgatás utasítása. Ezek közül az utolsót nem minden processzor tudja (hiszen az RM segítségével előállítható M-->R-->M) bites) értékadó, adatmozgató, aritmetikai, logikai és feltételvizsgáló utasítások támogatják. Speciális utasításokkal elérhetők az NC memóriájában a paraméterek és makrováltozók értékei. Végül lehetőséget biztosít 8, 16, 32 bites, előjeles, fixpontos, bináris aritmetikai alapműveletek elvégzésére Adatmozgató utasítások (Minden flag változatlan) Aritmetikai utasítások

MOS Technology 6502 - Wikipédi

Az utasítások szerkezete. Prefixum: utasítás (ismétlés / LOCK), explicit szegmens megadás: MOV AX, CS:S ; S nem a DS-ben, hanem CS-ben van, Cím méret módosítás (16/32 bit) Operandus méret módosítás (16/32 bit) Operációs kód: szimbolikus alakját mnemonic-nak nevezzük. Címzési mód: hogyan kell az operandust értelmezni. Az utasítások egy része változtatja a flagbiteket, másoknál a működés feltétele egy-egy flag előírt ér-téke. A flagregisztert a 3. ábra mutatja be. Adatmozgató utasítások MOV r1,r2 01DDDSSS r1. Adatmozgató utasítások, ugró utasítások, aritmetikai és logikai utasítások. Címzési módok, makrók és direktívák. Egyszerű assembly programozási feladatok. Mikroprocesszor utasításkészlete. FIFO, FILO memória szervezés. Stack memória, hardver szoftver megvalósítás. Szubrutin fogalma, feltétel nélküli és feltételes.

PPT - AVR ATmega128 mikrokontroller PowerPoint

[HK] A Peri programnyelvről nagy vonalakban HU

 1. Az utasítások párhuzamos végrehajtása ás befejeződése. Processzor és memória konzisztencia: Adatmozgató utasítások. Aritmetikai utasítások. Ciklusok szervezése. 3. csütörtök Logikai és léptetési utasítások. 4. csütörtök Konverziók. 5
 2. Bináris számábrázolás szokásos formái,BCD számábrázolás,Előjel nélküli egész bináris számábrázolás,Előjeles bináris számábrázolás,Huffman kódolás,Prefix kódolás,Paritás tulajdonságai,A tömörítés célja,Analóg és digitális áramkörök,Adatmozgató utasítások,A megszakításhoz szükséges elemek, és működése a CPU-ban,IBM PC BIOS,Kooperatív és.
 3. adatmozgató utasítások, elemi BIOS és DOS funkciók. A PTR direktíva. Az xlatb utasítás. Az EQU és az = direktívák. 37 Az assembly utasításoknak egy rövid áttekintése: egyszerű aritmetikai utasítások, feltételes elágaztatások és ugró utasítások, iteráció, logika
 4. Adatmozgató utasítások Ezrkkel adatokat tOIthetOnk a regiszterek. be, tárhelyektx. A az LD (LoaD, tolt) lehet- ségcs. 14ssuk azokat utasftásokat, ametyekkel értéket adha- tunk adott regiszlernek! AZ utasftt az érték kOveti, n adattM jelenti. Például az hatására decimálS 27 az L regiszterbe. A 16 bites regisz

Processzorok működési elvei: Válaszo

Adatmozgató utasítások • MOVF F másolása W-be, vagy önmagára • MOVWF W másolása f-be • SWAPF alsó és fels ı 4 bit felcserélése • MOVLB Konstans a BSR-be • MOVLP konstans a PCLATH -ba Z----• MOVLW konstans a W-be • MOVIW indirekt adatmozgatás W-be FSR0 vagy FSR1 szerin Mikroprocesszorok és mikrokontrollerek Programozás és digitális technika ismétlés utolsó frissítés: 2018.X.11. Utasításkészlet Utasításkészlet Utasításkészlet (instruction set): a processzor által hardveresen ismert utasítások halmaza Gépi kód (machine code): az utasításkészletben található utasítások sorozatából álló program, binárisan tárolva. • Főprogram és végrehajtása A központi egység feladatok sorát hajtja végre ciklikusan. A főprogram a felhasználói program része. A központi egységben a főprogram ciklusonként egyszer fut le

Szoftvertechnológia Digitális Tankönyvtá

Beépített motorvezérlő funkciók,Széleskörű kommunikációs lehetőségek,CPM1A típusok méretei,A CPM1A és CPM2A típusok bekötése,CPM1/CPM1A kommunikációs lehetőségek,Programozás létradiagram alapján,SR speciális változó memóriaterület,Összehasonlító utasítások,Adatátalakító parancsok,Bináris aritmetikai utasítások,Szubrutinkezelõ és interrupt utasítások. Miután a Commodore International Ltd.(CI) felvásárolta az Amiga Corporationt, megalapította a Commodore Amiga leányvállalatot. Ezt követően Amiga xxxx néven 9 modellt dobtak piacra.. A kettős vállalatnév miatt a gépek piaci elnevezésében gyakran találkozunk a Commodore Amiga névvel is.. A fejlesztés két párhuzamos - a 8-bites mikroprocesszorokat megtartó low és a. Példa az adatmozgató utasítások használatára: A MOV utasítás használata: MOV r1, r2 r1←r2 MOV r, M r←M (H,L) MOV M, r M (H,L)←r M=H,L regiszterpár által megcímzett AM 1 byte-os tartalma 3000 MVI A, 3E az akkumulátor feltöltése 3Eh adatta

Programozható irányítóberendezések, hálózatok ésDr

Programozható irányítóberendezések, hálózatok és

15. Mikroprocesszorok programozása I.: utasítások jellemzése, adatmozgató, aritmetikai, logikai utasítások ismertetése példák kapcsán Adatmozgató, aritmetikai, ugró, feltételes elágazás, címmódosító IAS hátrányai: program struktúráltság - szubrutin hívás (call / return) nem támogatott, nincsenek nemnumerikus adato A 68000-es a MACSS (Motorola Advanced Computer System on Silicon) projektből született, amely 1976-ban kezdődött egy teljesen új architektúra kifejlesztése céljából, a visszafelé kompatibilitás teljes mellőzésével.Ez inkább a már létező, 8 bites 6800-as vonal nagyobb teljesítményű testvére, kiegészítője lett volna, mint kompatibilis utódja

Informatika Alapjai I

- utasítástípusok: adatmozgató (átviteli), aritmetikai és logikai, léptető, ugró, vezérlő, I/0 utasítások feladata, - digitális számítógép működése: az utasítás végrehajtás menete! 9. a) Foglalja össze a váltakozó áramú áramkörök jellemzőit Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A CPM˜˜ típusok általános bemutatása CPM˜˜ jellemzõ

BME VIK - Digitális technika

Szemantikai adatmodellek áttekintése A szemantika szó magyarul egy jelsorozat jelentésnek fordítható. Az szemantikai adatmodell (SDM) kifejezés nem egy, önálló modellt jelöl, hanem egy modellcsaládot, melybe több különálló modell is beletartozik.. A szemantika jelentése: A nyelvészet azon részterülete mely a nyelvi formák jelentéseivel foglalkozik (jelentéstan) Az adatmozgató utasítások: A magasszintû programozási nyelvek értékadó utasításához hasonló utasítások. A különbség, hogy a magasszintû nyelvek értékadó utasításai több gépi kódú utasítást reprezentálnak, lehetséges az áttételes értékadás, az Assembly adatmozgató utasítása csak közvetlen értékadásra. Adatmozgató Regiszter-memória, memória-regiszter és regiszter-regiszter irányú adatmásolás Hétköznapi értelmezéstől eltérően a forráshelyen lévő adat változatlanul megmarad, annak egy Egyéb utasítások Egyik előző kategóriába sem sorolható utasítás SWAP, NOP, HLT, IN, OUT, WAIT

Utasítások típusai (példák) aritmetikai művelet: add, subtract, increment logikai művelet: and, or, xor, complement bitművelet: rotate adatmozgató utasítás: move, exchange vezérlésátadás: jump, call, return feltételes utasítás: jump on condition I/O: in, out stack: push, pop Utasítások címzési módjai Közvetlen adatmegadás (immediate addressing mode): konstans érték szerepel az utasításban pl. mvi register,data (pl. mvi A,9) Regiszterekkel (register a.m.): egyik. bináris kód: A bináris számrendszeren alapuló kód, amelyet adatok és utasítások ábrázolására használnak. Mivel a bináris számok csak 0 vagy 1 értéket vehetnek fel, ezért minden olyan eszköz alkalmas az ábrázolásukra, amelynek két különböző állapota (0 és 1, igaz és hamis) létezik Gépi (alacsony) szintű assembly utasítások Harvard architektúra hátrányai Az olyan egychipes rendszereknél (pl. SoC: System On a Chip), ahol egyetlen chipen van implementálva minden funkció, nehézkes lehet a különböző memória technológiák használata az utasítások és adatok kezelésénél Imperatív nyelvek, amelyek alapeszközei az utasítások (amelyek a programot vezérlik) és a változók (amelyek segítségével a program feladatokat végez). Lehetséges változatai: Eljárásorientált nyelvek: Ada (nevét Augusta Ada Byron-ról (1815-1852) kapta). ALGOL (teljes nevén ALGOrithmic Language) Új utasítások és funkcióik Állított Gépi Mnemonik Jelentés Funkció jelző ciklus bitek Adatmozgató utasítások LFSR f,k move Literal to FSR Konstans érték FSR-be helyezése 2 - MOVe Literal to MOVLB k Konstans érték BSR-be helyezése 1 - Bsr<3:0> Fájlregiszterből (fs) fájlregiszterbe (fd) MOVFF fs,fd MOVe File to File 2.

Múzeum - Spectrum - Könyvek - Z80-as sorozat: a CP

Papp Róbert - Személyes HonLapj

Read Wikipedia in Modernized UI. Az EMG 666 programozható asztali számológépet (programmable desktop calculator) az EMG (Elektronikus Mérőkészülékek Gyára, Sashalom) a BME Folyamatszabályozási Tanszék közreműködésével fejlesztette ki az 1972-1974-es időszakban, elsőként az akkori KGST országok között. A gép szerkezete az amerikai Wang Laboratories Ltd. egyik. • • Az utasítások elemi fázisainak végrehajtásához szükséges idı igen eltérı lehet, Az utasítás soros végrehajtását a vezérlésátadó utasítások megzavarhatják, mivel ekkor nem a soron következı utasításokat kell betölteni a futószalagra, A megszakítások, kivételek kezelése is megszakíthatja a folyamatos. Scribd es el sitio social de lectura y editoriales más grande del mundo - A mechatronikai berendezés megbontásához előírt utasítások tanulmányozása, a szétszerelési munka folyamatának megtervezése, különös figyelemmel a dokumentációban jelzett óvintézkedések betartására. - Ismerjen egy modellszerű mikroprocesszor programozási utasításkészletét, az adatmozgató, a. Új algoritmusok | Thomas H. Cormen,Charles E. Leiserson,Ronald L. Rivest,Clifford Stein | download | B-OK. Download books for free. Find book

 • Youtube.com/activate smart tv.
 • Nyirokmirigy rák tünetei.
 • Geomatech tananyagok.
 • Politológia szakmai gyakorlat.
 • Bipoláris zavar kezelése.
 • Hibás lapvibrátor eladó.
 • Békás képek.
 • Dinnye sor és tőtávolsága.
 • Büdöske haszna.
 • Dipólus jelentése.
 • Aranyhaj a sorozat 1 évad 1 rész indavideo.
 • A szabadság ötven árnyalata dvd.
 • Két szótagos ige.
 • Törődés idézetek.
 • Kórokozó elmélet.
 • Linden Ashby.
 • Axn műsor visszanézés.
 • Kite zrt állás.
 • Gerinccsatorna szűkület gyógytorna.
 • Messerschmitt 262.
 • Turn a picture into a drawing online.
 • Vízvizsgálati eredmény.
 • Akkus bluetooth hangfal.
 • Mig 6 trágyaszóró.
 • Vulkanizmus fogalma.
 • Színes hírek magazin.
 • Osztott képernyő Samsung A70.
 • Kínai törpefürj eladó.
 • Benkorefi mozanapló.
 • ESET Mobile Security Premium Serial Key.
 • Mannlicher m95 bajonett.
 • Legnagyobb tavak.
 • Sarok fájdalom lelki okai.
 • Telekom dth.
 • Vass gábor kézilabda.
 • Bikal szállás kupon.
 • Apollon travel horvátország.
 • Mezei pocok ürüléke.
 • Juniperus virginiana 'skyrocket'.
 • Én kicsi pónim 5 évad.
 • 02 villám klub.